Стани член на ОДС

Ви благодариме што покажавте интерес за „Организација за домување и станари ОДС“ Ние сме здружение за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите и нашата мисија е да се создадат услови за пристојно и пристапно домување за сите и можности за избор на пристојно живеалиште.Поддржете не во исполнувањето на мисијата и станете наш член со пополнување на следната форма*

    *Тајноста на податоците е загарантирана и тие ќе бидат користени само за интерна употреба на ОДС