Активности

3. Правата на домување во движење - поддржан од Олоф Палме Центар.

Истражување

Договори

Објави

2. Младите и правото на домување, поддржан од малите грантови на Цивика Мобилитас

Правото на соодветно домување е гарантирано со бројни меѓународни и европски инструменти за човекови права. Главната обврска на државите за обезбедување на остварувањето на ова право се пропишани со Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права1 со член 11, со кој се признава правото на секој човек на соодветен стандард на живот за себе и за неговото/нејзиното семејство, вклучително и соодветна храна, облека и домување, и континуирано подобрување на животните услови. Овој пакт беше ратификуван од земјата во 1994 година …

Истражување

Галерија

1. Правата на домувањето во подем - поддржан од Олоф Палме Центар

Истражување

Конференција

Видео Сведоштва на Младите во Северна Македонја

Останати Објави