За Нас

Одржливо домување значи и квалитететн живот

За Нас

Организација за домување и станари ОДС е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

ОДС се залага за остварување цел на унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна Македонија.

Визијата на Организација за домување и станари ОДС е: Пристојно и пристапно домување и заштитени станарски права.

Мисијата на Организација за домување и станари ОДС е: да се создадат услови за пристојно и пристапно домување за сите и можности за избор на пристојно живеалиште.

Основни цели и задачи на Организација за домување и станари ОДС се:


 • Дефинирање на домувањето и поддршка на домувањето како основно човеково право
 • Креирање на препораки и стандарди за достоинствено домување
 • Креирање политики за создавање одржливи домови
 • Подобрување на квалитетот на живеење и на јавниот простор
 • Подигнување на свесноста за прашања од областа на домувањето
 • Подобрување на урбаната култура на живеење
 • Социјално домување
 • Анализа на постоечката состојба и законска регулатива
 • Учество и поддршка на дефинирањето на деталните урбанистички планови
 • Одбележување на меѓународните денови на домувањето (ОН)
 • Одбележување на денот на одржливи градови

Запознај го тимот

Маја Сталеска

Претседател

Магдалена Спасовска

Финансиски Менаџер

Билјана Дуковска

Програмски Менаџер

Маја Дилберова

Програмски Менаџер

Ива Петрунова

Експерт Аналитичар